Δημοσίευση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ 1/2021)

2021-02-01T15:13:25+02:00

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου δημοσίευσε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση