Αξιοποίηση Ναυτιλιακών Πληροφοριών στη Διαλειτουργικότητα Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προμηθευτικής και Εξυπηρέτησης της Κρουαζιέρας

Αξιοποίηση Ναυτιλιακών Πληροφοριών στη Διαλειτουργικότητα Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προμηθευτικής και Εξυπηρέτησης της Κρουαζιέρας

Η αξιοποίηση των ναυτιλιακών πληροφοριών στη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων της Κρουαζιέρας στους Ελληνικούς και Κυπριακούς λιμένες αποτελεί αφετηρία της πρότασης. Ο τομέας της κρουαζιέρας έχει δυναμική ανάπτυξη με θετική συμβολή σε εθνικό/περιφερειακό επίπεδο. Στην Ελλάδα και Κύπρο οι εμπλεκόμενοι φορείς παρουσιάζουν σημαντικές διεπαφές κρίσιμες για τον κλάδο.

Το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

Εταιρικό Σχήμα