Δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

2020-01-21T13:27:04+02:00

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου δημοσίευσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για τη «Διοργάνωση εκδηλώσεων» και τη «Μετακίνηση και διαμονή