Παραδοτέα ανά Πακέτο Εργασίας της Πράξης

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: Διαχείριση και συντονισμός έργου

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2: Δημοσιότητα και πληροφόρηση.

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: Ανάλυση και Αξιολόγηση της Υφιστάμενης Κατάστασης

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4: Απαιτήσεις και Αρχιτεκτονική της πλατφόρμας

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5: Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση της πλατφόρμας

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6: Ανάλυση της Αγοράς και Εμπορική Εκμετάλλευση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Π. 6.1)

ΕΚΕΤΑ – ΙΜΕΤ: ΣΧΕΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ (Π6.2)

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ (Π6.2)