ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: Διαχείριση και συντονισμός έργου

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2: Δημοσιότητα και πληροφόρηση.

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: Ανάλυση και Αξιολόγηση της Υφιστάμενης Κατάστασης

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4: Απαιτήσεις και Αρχιτεκτονική της πλατφόρμας

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5:Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση της πλατφόρμας