ΠΡΑΞΗ

Η αξιοποίηση των ναυτιλιακών πληροφοριών στη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων της Κρουαζιέρας στους Ελληνικούς και Κυπριακούς λιμένες αποτελεί αφετηρία της πρότασης. Ο τομέας της κρουαζιέρας έχει δυναμική ανάπτυξη με θετική συμβολή σε εθνικό/περιφερειακό επίπεδο. Στην Ελλάδα και Κύπρο οι εμπλεκόμενοι φορείς παρουσιάζουν σημαντικές διεπαφές κρίσιμες για τον κλάδο.

Σε Ελλάδα και Κύπρο η συμβολή της Κρουαζιέρας στις τοπικές οικονομίες είναι συγκριτικά περιορισμένη. Ενδεικτικά, η Ελλάδα έχει μερίδιο αγοράς 14,1% και την 3η θέση στην Ευρωπαϊκή Αγορά Κρουαζιέρας από άποψη αριθμού επιβατών και μόλις την 8η θέση από άποψη άμεσων οικονομικών εισροών με μερίδιο μόλις 3%.

Ανάλογα είναι τα χαρακτηριστικά της Αγοράς Κρουαζιέρας στην Κύπρο, ενώ ορισμένες εταιρείες προσφέρουν κρουαζιέρες με προσεγγίσεις σε ελληνικά και κυπριακά λιμάνια, στη διάρκεια του ίδιου κύκλου ταξιδιού. Επιβάλλεται λοιπόν να αναλυθούν οι εφοδιαστικές αλυσίδες προμηθειών, να αξιοποιηθούν οι ναυτιλιακές πληροφορίες (άφιξη και αναχώρηση κρουαζιεροπλοίων, αριθμός επιβατών, χρόνος παραμονής στο λιμάνι, δίκτυο προσεγγίσεων κλπ.) με στόχο να βελτιστοποιηθεί η χρήση του μικρού χρονικού διαστήματος εφοδιασμού στα λιμάνια και η εξυπηρέτηση των επιβατών των κρουαζιεροπλοίων, παράλληλα με την αύξηση της συμμετοχής των τοπικών προϊόντων στον εφοδιασμό.

Το προτεινόμενο έργο ΝΑΥΣ έχει σχεδιαστεί με βάση τον περιφερειακό και τοπικό προγραμματισμό ακολουθώντας τις προτεραιότητες της Ελλάδας και της Κύπρου σχετικά με τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων στις μεταφορές καθώς και την ενίσχυση της οικονομίας και της βιωσιμότητας των περιοχών, όπως αυτές περιγράφονται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Περιφερειών Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου και Βορείου Αιγαίου καθώς και στο «Στρατηγικό Σχέδιο 2016-2018» της Κύπρου. Σε εθνικό επίπεδο, το έργο ΝΑΥΣ θα συμβάλει στον εθνικό προγραμματισμό της Ελλάδας, όπως αυτός περιγράφεται στο «Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020» (ΕΣΠΑ) και στη «Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3» και παράλληλα ακολουθεί το «Στρατηγικό πλαίσιο δημοσιονομικής πολιτικής 2016-2018» και στη «Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης» της Κύπρου.

Στόχος του έργου ΝΑΥΣ είναι η ανάπτυξη ενός διαλειτουργικού συστήματος παροχής υπηρεσιών διαχείρισης εξυπηρέτησης των εφοδιαστικών αλυσίδων της κρουαζιέρας, με χρήση Ναυτιλιακών πληροφοριών, στους λιμένες εντός των χωρών του Προγράμματος Συνεργασίας ενισχύοντας την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τους είτε χρησιμοποιώντας τις υφιστάμενες συμβατικές πηγές πληροφόρησης ή αντλώντας δεδομένα από τη Μοναδική Ναυτιλιακή Θυρίδα (MSW).Το προτεινόμενο Έργο έχει ως αντικείμενο τη δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας μεταξύ των λιμένων (MSW) (G2G) καθώς και μεταξύ των λιμένων και εταιρειών κρουαζιέρας (G2B) και εταιρειών κρουαζιέρας και τοπικών παραγωγών/προμηθευτών (Β2Β).

Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθεί μία πλατφόρμα ηλεκτρονικών δημοπρασιών και αγορών (e-marketplace) και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στους τελικούς χρήστες (εταιρείες κρουαζιερόπλοιων, παραγωγούς/προμηθευτές προϊόντων και λιμένες) επιτυγχάνοντας βελτίωση των διεπαφών και της επικοινωνίας, ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνικών και τεχνολογιών αιχμής καθώς και προώθηση των βιώσιμων μεταφορών.

Η χρήση της θα δίνει τη δυνατότητα άμεσης διάχυσης πληροφοριών στους εμπλεκομένους υποστηρίζοντας τη δημιουργία κατάλληλων συνεργατικών σχηματισμών και επιπλέον θα επιτρέπει την επικοινωνία και την παροχή λύσεων σε πλήθος σχετικών ζητημάτων μέσω εξειδικευμένων εργαλείων και μηχανισμών. H προσδοκώμενη ενίσχυση της διαλειτουργικότητας στην κρουαζιέρα θα επιφέρει σημαντικά οφέλη στη μείωση του κοινωνικού κόστους που αφορά περιβαλλοντική ρύπανση, κατανάλωση ενέργειας και κυκλοφοριακή συμφόρηση με έμφαση στις περιοχές γύρω από λιμάνια. Το Έργο θα συμβάλλει στη μείωση της περιβαλλοντικής όχλησης στις ευαίσθητες περιοχές γύρω από τα λιμάνια και αναμένεται να διευρύνει τη γνώση σε σχέση με τις διαδικασίες εξυπηρέτησης των εφοδιαστικών αλυσίδων της κρουαζιέρας και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα του κλάδου δημιουργώντας καινοτομικά υποστηρικτικά εργαλεία και εξειδικευμένες υπηρεσίες.

Τίτλος Πράξης: Αξιοποίηση Ναυτιλιακών Πληροφοριών στη Διαλειτουργικότητα Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προμηθευτικής και Εξυπηρέτησης της Κρουαζιέρας
Ακρωνύμιο: ΝΑΥΣ
Έναρξη: 01/01/2019
Λήξη: 31/10/2021
Κατάσταση Πράξης: Σε εξέλιξη
Προϋπολογισμός Έργου (ευρώ): 733.000,00€
Προϋπολογισμός ΕΤΠΑ (ευρώ): 623.050,00€

  • Μελέτη δικτύων κρουαζιέρας στη Μεσόγειο, με έμφαση σε Ελλάδα και Κύπρο
  • Ανάλυση των εφοδιαστικών αλυσίδων κρουαζιέρας και του ρόλου που μπορούν να παίξουν οι Ναυτιλιακές πληροφορίες
  • Πλατφόρμα ηλεκτρονικών δημοπρασιών και αγορών (e-marketplace)
  • Διαλειτουργικό σύστημα παροχής υπηρεσιών διαχείρισης της εξυπηρέτησης των εφοδιαστικών αλυσίδων της κρουαζιέρας
  • Πιλοτική εφαρμογή τουσυστήματος
  • Ανάλυσητης αγοράς λειτουργίας του συστήματος
  • Παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών διαχείρισης και υποστήριξης των μεταφορών για την εξυπηρέτηση των εφοδιαστικών αλυσίδων της κρουαζιέρας στους λιμένες. Οι λιμένες σε Ελλάδα και Κύπρο όπου θα πραγματοποιηθούν οι πιλοτικές εφαρμογές θα επωφεληθούν άμεσα. Η πλατφόρμα θα δημιουργηθεί με την κατάλληλη ανοιχτή αρχιτεκτονική ώστε να είναι άμεσα προσαρμόσιμη και σε άλλες περιοχές, και επεκτάσιμη ενσωματώνοντας και άλλες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας (όπως πληροφορίες τουριστικού ενδιαφέροντος, διασυνδεσιμότητα με τοπικά μέσα μεταφοράς κτλ.). Θα ενισχύσει τη διαλειτουργικότητα των λιμένων διασυνδέοντας την κρουαζιέρα με την τοπική αγορά και αναδεικνύοντας την κρισιμότητα του ζητήματος για την οικονομική ενίσχυση των περιοχών μέσω της εκμετάλλευσης των ευκαιριών που παρέχονται από τον τομέα της κρουαζιέρας.
  • Μείωση αερίων ρύπων σε περιοχές υψηλής ρύπανσης, κοντά σε λιμένες κρουαζιερόπλοιων. Η πλατφόρμα στοχεύει να εξασφαλίσει τη συνέργεια μεταξύ των παραγωγών/προμηθευτών προϊόντων ίδιας ή και διαφορετικής κατηγορίας ενισχύοντας έτσι τη μαζική προμήθεια των προϊόντων και μειώνοντας τα επίπεδα κυκλοφοριακής συμφόρησης στις περιοχές γύρω από τους λιμένες των κρουαζιερόπλοιων.
  • Με δεδομένο ότι το μερίδιο της αγοράς σε Ευρωπαϊκό επίπεδο επιβατικής κίνησης κρουαζιέρας είναι 14.1% ενώ το μερίδιο άμεσων οικονομικών εισροών στην Ελλάδα για παράδειγμα μόλις 3%, στόχος είναι να αυξηθεί κατά 50% το μερίδιο των οικονομικών εισροών, γεγονός που αντιστοιχεί σε ισοδύναμη αύξηση κίνησης κατά 50%. Κατ’εκτίμηση αυτό, για την περιοχή του έργου, αντιστοιχεί σε αύξηση της επιβατικής κίνησης κατά 350.000 επιβάτες.