Πρόσκληση Προσφοράς Παροχής Υπηρεσιών για τον «Παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης, επικοινωνίας και εστίασης για τη συνάντηση χρηστών της πλατφόρμας στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Αξιοποίηση Ναυτιλιακών Πληροφοριών στη Διαλειτουργικότητα Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προμηθευτικής και Εξυπηρέτησης της Κρουαζιέρας» με ακρωνύμιο ΝΑΥΣ, Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα Κύπρος 2014-2020.

 

Π5.6.2_ΠΡΟΣΦΟΡΑ_ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΛΑΡΝΑΚΑ_ΕΙΠΛ_3